image1 image2 image3
logo

Program podpory bývania

Program podpory bývania rieši asi najcitlivejší a najťažší problém rómskych komunít, a to je otázka dostupnosti bezpečného a legálneho bývania. Tento problém vnímame v jeho historicko- geografickom kontexte. Rómovia vo vidieckom prostredí Slovenska boli stáročia vytláčaní do extravilánu obcí, bolo im bránené vlastniť pôdu, čoho dôsledkom sú súčasné problémy obrovských rozmerov nelegálnych koncentrovaných rómskych osád.

Naším programom sa snažíme o zrovnoprávnenie Rómov s ostatným obyvateľstvom obcí, a to:

  • asistenciou pri legalizácii domov postavených pred aj po r. 1976
  • asistenciou pri vysporadúvaní pozemkov (odkúpenie, nájom,…)
  • asistenciou pri výstavbe nových legálnych domov

Naše skúsenosti:

      V roku 2012 sme vstúpili do spolupráce s občianskym združením ETP Slovensko a obcou Rankovce pri realizácii projektu „Z chatrče do 3E domu“.  Našou úlohou bolo pripraviť komunitu na realizáciu tohoto typu projektu. Vytvárali sme sieť spolupracujúcich organizácii a partnerstiev, vťahovali klientov do procesu projektu. Projekt zo začiatku zápasil s veľkou nedôverou zo strany klientov. Prelomenie prišlo až po vybudovaní prvých domov. Prvotný úspech odštartoval lavínu nevídaného záujmu u Rómov: nie len Rankovčania, ale aj ľudia z okolia prichádzali so záujmom zlepšiť si svoje bývanie. Nadobudnuté skúsenosti z tohto pilotného projektu sme zhodnotili v 2. fáze svojpomocnej výstavby 10 domov do osobného vlastníctva v Rankovciach. 

Rankovce: Desaťdomie (2. fáza výstavby)

Od roku 2014 vedieme v partnerstve s obcou Rankovce, ETP Slovensko a architektkou Katarínou Smatanovou 2.fázu výstavby nízkonákladových legálnych domov. Vyvíjame alternatívne spôsoby spracovania lokálnych zdrojov ako je drevo, kameň, hlina, ktoré znižujú spotrebu energií a zefektívňujú život vo vidieckom prostredí.

„Projekt Tvojho života“

Projekt funguje na participácii mnohých aktérov, kde však najdôležitejšiu rolu hrá samotný stavebník. Rodina stavebníka musí mobilizovať svoje zdroje (finančné, ľudské) a racionálne naplánovať aj realizovať výstavbu vlastného legálneho domu.  Samospráva, neziskovky (Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, ETP Slovensko), rôzni experti (architekt, stavebný učiteľ, sociálny pracovník), sprevádzajú stavebníka počas všetkých etáp výstavby, podporujú ho a usmerňujú. Stavebník nesie zodpovednosť za tzv. „projekt jeho života“ a súčasne dostáva odbornú pomoc zo strany partnerských organizácii.

V 2. fáze výstavby je zapojených 10, prevažne mladých, rodín. Podmienkou vstupu do programu bolo absolvovanie 1- ročného cyklu finančného vzdelávania v sporiacom programe.  Dlhodobým pravidelným sporením na vlastnú vkladnú knižku vzniká predpoklad schopnosti rodiny splácať mikroúver. Úspešným „sporiteľom“ bola následne ponúknutá možnosť kúpy obecnej stavebnej parcely. Nasledovalo plánovanie domu, práca architektky K. Smatanovej, vybavenie stavebného povolenia, mikroúveru na kúpu stavebného
materiálu a samotná výstavba pod dohľadom skúsených stavebných majstrov. Stavebníci sa popri stavbe svojho domu učili novým murárskym, klampiarskym a tesárskym zručnostiam, ktoré teraz využívajú aj pri uplatňovaní sa na trhu práce. 

Osobné vlastníctvo

Osobné vlastníctvo domu a pozemku robí až neuveriteľné zmeny v životoch ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Nadobúdajú vyšší sociálny status a s tým spojené sebavedomie, zodpovednosť, sociálne návyky… Osobné vlastníctvo nadobudnuté nie lacným spôsobom učí ľudí mať k veciam vzťah, chrániť a starať sa o ne. Od vzťahu k osobnému, súkromnému sa môžeme následne odraziť k budovaniu vzťahu k verejnému majetku.   

Spoločný program bývania

V septembri 2015 sme vstúpili do Spoločného programu bývania spolu s organizáciou Človek v tísni, o.p.s., v ktorom prepájame skúsenosti z pilotných projektov a pracujeme na rozšírení modelu svojpomocnej výstavby do 10 obcí východného Slovenska.

Projekt DOM.ov

V máji 2016 sme spolu s partnerom Člověk v tísni, o.p.s. založili neziskovú organizáciu PROJEKT DOM.OV. Jej poslaním je rozvíjať koncept programu a podporovať rozšírovanie svojpomocnej výstavby legálných domov aj v iných lokalitách Slovenska. Strategickým partnerom organizácie je Slovenská sporiteľňa, ktorá zabezpečuje financovanie mikroúverov na výstavbu domov.

2024  Združenie pre lepší život   globbers joomla templates